اعضای کمیته علمی کنفرانس

اعضای کمیته علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

محل فعالیت

گرایش

 

1

محمد علی ابادی

استادیار

هیات علمی

دانشکده  هنرو معماری دانشگاه شیراز

معماری

 

2

علی اسدپور

استادیار

هیات علمی

دانشکده  هنرو معماری دانشگاه شیراز

معماری

 

3

هادی کشمیری

دانشیار

هیات علمی

دانشکده  هنرو معماری دانشگاه آزاد شیراز

معماری- شهرسازی

 

4

محمد پروا

استادیار

هیات علمی

دانشکده  هنرو معماری دانشگاه آزاد شیراز

معماری

 

5

علی عباسی مهر

استادیار

هیات علمی

دانشکده  هنرو معماری دانشگاه آزاد سپیدان

معماری

 

6

عبدالرضا پاکشیر

استادیار

هیات علمی

دانشکده  هنرو معماری دانشگاه شیراز

برنامه ریزی شهری

 

7

علی شمس الدینی

دانشیار

هیات علمی

دانشکده  هنرو معماری دانشگاه آزاد مرودشت

جغرافیای شهری

 

8

ناصر رضایی

دانشیار

 

 

شهرسازی

 

9

علی صادقی

استادیار

هیات علمی

دانشکده  هنرو معماری دانشگاه شیراز

شهرسازی

 

10

اردلان افلاکی

استادیار

هیات علمی

موسسه آموزش عالی آپادانا

معماری- شهرسازی

 

11

امین محمودزاده

مربی- پژوهشگر دکتری

هیات علمی

موسسه آموزش عالی آپادانا

معماری- مرمت

 

12

محسن نطنج

مربی- پژوهشگر دکتری

هیات علمی

موسسه آموزش عالی آپادانا

معماری

 

13

سلما حائری

مربی- پژوهشگر دکتری

هیات علمی

موسسه آموزش عالی آپادانا

معماری

 

14

پریسا مشکسار

استادیار

هیات علمی

موسسه آموزش عالی آپادانا

معماری- شهرسازی

 

15

زهرا زمردیان

استادیار

هیات علمی

دانشکده  هنرو معماری دانشگاه شهید بهشتی

معماری

 

16

نریمان فرحزا

استادیار

هیات علمی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

معماری

معماری

 

17

علی رضا رازقی

استادیار

هیات علمی

دانشکده مرمت دانشگاه هنر

مرمت-شهرسازی اسلامی

 

18

مسعود اسفندياري

استادیار

پژوهشگر پسادكترا

دانشگاه شهيد بهشتي

معماری

 

19

خسرو افضلیان

استاد تمام

هیات علمی

دانشکده  هنرو معماری دانشگاه آزاد مشهد

معماری و شهرسازی

 

20

محسن وفامهر

استاد تمام

هیات علمی

دانشکده معماری و شهر‌سازی دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری

 

21

عبدالحمید نقره کار

دانشیار

هیات علمی

دانشکده معماری و شهر‌سازی دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری اسلامی

 

22

علی خاکی

استادیار

هیات علمی

دانشگاه فرهنگیان

معماری

 

23

حمیدرضا عظمتی

استاد

هیات علمی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

معماری

 

24

ویدا تقوایی

دانشیار

هیات علمی

دانشکده فنی دختران دکتر شریعتی دانشگاه فنی و حرفه ای

معماری

 

25

محمدرضا اولیا

استادیار

هیات علمی

دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

معماری

 

26

فرشاد نصرالهی

استادیار

 

 

هیات علمی

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

معماری

 

دانشیار، 2015 تا کنون

 

موسسه تامین انرژی دانشگاه هنر برلین، آلمان

27

آرزو منشی زاده

استادیار

هیات علمی

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

معماری

 

28

پویا دولابی

استادیار

هیات علمی

دانشکده معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر

معماری

 

29

Norhayati Mahyuddin

Associate Prof

 

University Malaya

 

Building surveying

 

30

Zakaria Al-Cheikh Mahmood Awad

Senior lecturer

 

University Malaya

 

Architecture