اعضای شورای سیاست گذاری

ردیف

نام

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

1.   

-----

---

---

----

2.    

----

----

----

-----

3.        

-----

----

-----

----

4.        

---

---

---

---