تعرفه های ثبت نام
تعرفه های ثبت نام
دانشجویی  2000000ریال
هیأت علمی و افراد دیگر  3000000ریال
 مقاله دوم به بعد  1500000 ریال